Tag Archives: studio

Hướng Dẫn Lập Trình Python trên Jupyter Notebook vs Visual Studio Code

Hướng Dẫn Lập Trình Python trên Jupyter Notebook vs Visual Studio Code Jupyter Notebook là một môi trường lập trình Python phổ biến cho Machine Learning và Data Science, cònVisual Studio Code là một trình biên tập mã mạnh mẽ và linh hoạt. Kết hợp cả hai, chúng ta có thể tận dụng tối đa […]