Tag Archives: pip install

Hướng Dẫn Lập Trình Python Trên Google Colab

Hướng Dẫn Lập Trình Python Trên Google Colab Google Colab là gì ? Google Colab là một sản phẩm từ @GoogleResearch và Colab cho phép chạy các Python Jupyter Notebook trên nền tảng của Google Cloud thông qua trình duyệt web rất phù hợp với việc xây dựng End-to-End Data Science, Machine Learning và Deep […]

Conda Là Gì ? Sự Khác Nhau Giữa Anaconda Và Miniconda

Conda Là Gì ? Sự Khác Nhau Giữa Anaconda Và Miniconda Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Conda, công cụ quan trọng trong lĩnh vực Machine Learning và Data Science và cách nó giúp quản lý các thư viện và môi trường Python dễ dàng hơn. Ngoài ra, chúng ta sẽ khám […]

Hướng Dẫn Cài Đặt Conda Với Miniforge

Hướng Dẫn Cài Đặt Conda Với Miniforge Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách cài đặt Conda với Miniforge, một công cụ quan trọng trong lĩnh vực phát triển phần mềm (software development) và khoa học dữ liệu (data science). Miniforge là một biến thể nhẹ của Miniconda với default […]