Tag Archives: hello world

Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio Code Lập Trình C/C++

Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio Code Lập Trình C/C++ [0:50] Bước 1: Tải VSC [1:09] Bước 2: Tải extensions C/C++ và Code Runner [3:15] Bước 3: Viết chương trình C cơ bản “Hello World” [6:24] Bước 4: Viết chương trình C++ cơ bản “Add 2 numbers” [10:22] Cách dừng chương trình C/C++ bằng Stop […]

Hướng Dẫn Lập Trình 6 Dự Án Python Cơ Bản Trong 1 Video Duy Nhất

Hướng Dẫn Lập Trình 6 Dự Án Python Cơ Bản Trong 1 Video Duy Nhất ⏱ Timestamps [00:00:00]: Giới Thiệu [00:01:08]: Trợ Lí Ảo Iron Man Friday [00:22:55]: Ứng dụng Google Dịch Link Các File cần dùng trong Google Dịch: [00:43:00]: Đồng hồ kỹ thuật số Tải Font trong đồng hồ kỹ thuật số : […]